Đến tháng 05
Tỉnh Quảng Ngãi đã trao đổi

1.229.828
văn bản qua mạng
giữa 1081 đơn vị

(Tính từ ngày 01/01/2022)
(Tự động cập nhật lúc 22/05/2022 05:00)